Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
overhead
/'ouvəhed/
Jump to user comments
tính từ
 • ở trên đầu
  • overhead wires
   dây điện chăng trên đầu
 • cao hơn mặt đất
  • an overhead railway
   đường sắt nền cao
IDIOMS
 • overhead charges (cost, expenses)
  • tổng phí
phó từ
 • ở trên đầu, ở trên cao, ở trên trời; ở tầng trên
danh từ
 • tổng phí
Related search result for "overhead"
Comments and discussion on the word "overhead"