Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
surface
/'sə:fis/
Jump to user comments
danh từ
 • mặt, mặt ngoài bề mặt
  • a cube has six surface s
   hình lập phương có sáu mặt
  • his politeness is only on (of) the surface
   sự lễ phép của nó chỉ là ngoài mặt
 • (định ngữ) bề ngoài
  • surface impressions
   những ấn tượng bề ngoài
 • (định ngữ) ở mặt biển
  • surface craft
   tàu mặt biển (đối lại với tàu ngầm)
  • surface mail
   thư gửi đường biển
 • (toán học) mặt
  • plane surface
   mặt phẳng
  • surface of contact
   mặt tiếp xúc
ngoại động từ
 • trang trí mặt ngoài
 • cho nổi lên mặt nước (tàu ngầm)
nội động từ
 • nổi lên mặt nước (tàu ngầm)
Related search result for "surface"
Comments and discussion on the word "surface"