Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
périr
Jump to user comments
nội động từ
 • (văn học) chết
  • Périr dans un incendie
   chết trong đám cháy
  • Périr d'ennui
   chết được vì buồn phiền, buồn phiền đến chết được
 • đắm
  • Navire qui périt
   tàu đắm
 • suy vong, tiêu tan
  • Empires qui ont péri
   những đế quốc đã suy vong
Related search result for "périr"
Comments and discussion on the word "périr"