Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
pair
Jump to user comments
tính từ
 • chẵn
  • Nombre pair
   số chẵn
danh từ giống đực
 • (kinh tế) đồng giá
  • Le pair du change
   đồng giá hối đoái
 • (số nhiều) người ngang hàng, người ngang địa vị
 • thượng nghị sĩ (ở Anh)
 • (sử học) công khanh (Pháp)
  • Chambre des Pairs
   Viện Công khanh
  • au pair
   đổi công được nuôi ăn ở
  • de pair
   ngang hàng, sánh vai cùng
  • Marcher de pair
   sánh vai cùng đi
  • hors de pair; hors pair
   vô song
  • Paire, père, pers,
Related words
Related search result for "pair"
Comments and discussion on the word "pair"