Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
peine
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự trừng phạt, sự phạt; hình phạt
  • Peine pécuniaire
   sự phạt tiền
 • nỗi đau khổ
  • Les peines du coeur
   những nỗi đau khổ trong lòng, những nỗi khổ tâm
 • sự vất vả; nỗi vất vả
  • On ne réussit sans peine
   không vất vả không thể thành công
 • sự lo lắng
  • Être en peine d'un absent
   lo lắng vì một người đi xa
 • sự khó khăn
  • Avoir de la peine à marcher
   đi khó khăn
 • cảnh túng thiếu
  • Laisser quelqu'un dans la peine
   để ai trong cảnh túng thiếu
  • à peine
   vừa mới
  • à peine arrivé
   vừa mới đến
  • Savoir à peine lire
   hầu như không biết đọc
  • Sentier à peine tracé
   lối mòn mới hơi thành đường
  • à peine que
   mới... thì đã
  • avec peine
   khó khăn
  • ce n'est pas la peine de
   không cần
  • c'est peine perdue
   phí công vô ích
  • être bien en peine de
   rất khó (làm điều gì)
  • faire de la peine
   làm cho buồn rầu; làm đau lòng
  • faire peine
   làm cho mủi lòng
  • home de peine
   xem homme
  • mourir à la peine
   xem mourir
  • ne pas plaindre sa peine
   xem plaindre
  • non sans peine
   không phải là không vất vả
  • peine capitale
   xem capital
  • peine de coeur
   đau khổ vì tình
  • peines éternelles
   tội sa địa ngục
  • perdre sa peine
   mất công
  • pour la peine
   để thưởng công, để đền bù
  • prendre la peine
   chịu khó
  • sans peine
   dễ dàng
  • se donner la peine
   chịu khó
  • sous peine de
   nếu không thì bị
  • toute peine mérite salaire
   có công có thưởng; có làm có ăn
  • valoir la peine
   đáng (làm gì)
  • Penne
Related search result for "peine"
Comments and discussion on the word "peine"