Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
perdu
Jump to user comments
tính từ
 • (bị) mất
  • Objet perdu
   vật (bị) mất
 • không nhìn thấy
  • Reprise perdue
   chỗ mạng không nhìn thấy, chỗ mạng như liền
 • hẻo lánh
  • Pays perdu
   xứ hẻo lánh
 • tuyệt vọng
  • Malade perdu
   con bệnh tuyệt vọng
 • phí, uổng, toi
  • Peine perdue
   công toi
 • lẫn vào đám đông
 • đắm vào, mải miết
  • Perdu dans sa douleur
   đắm vào đau đớn
  • Perdu dans ses réflexions
   mải miết suy nghỉ
 • bỏ lỡ
  • Occassion perdue
   dịp bỏ lỡ
 • (bị) thua, thất bại
  • Bataille perdus
   trận đánh bị thua
 • hỏng
  • Affaire perdue
   việc hỏng
  • à corps perdu
   hăng hái mãnh liệt
  • femme perdue
   gái giang hồ
  • moment perdu , heures perdues
   lúc rỗi việc
danh từ giống đực
 • (Comme un perdu) như kẻ mất hồn
Related search result for "perdu"
Comments and discussion on the word "perdu"