Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phì
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Phun ra, bật ra, cho thoát ra: Bánh xe phì hơi.
  • t. Béo ra, mập ra theo hướng xấu: Mặt phì.
Related search result for "phì"
Comments and discussion on the word "phì"