Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
phù điêu
Jump to user comments
 
  • Relief, relievo; embossment
    • phù điêu Phật Đản Sanh - chùa Linh Sơn
Related search result for "phù điêu"
Comments and discussion on the word "phù điêu"