Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
puff
/pʌf/
Jump to user comments
danh từ
 • hơi thở phù, luồng gió thổi phụt qua; luồng hơi phụt ra, luồng khói phụt ra...
 • tiếng thổi phù; tiếng hơi phụt ra
 • hơi thuốc lá ngắn (hút thuốc)
 • chỗ phùng lên, chỗ bồng lên (ở tay áo); mớ tóc bồng
 • nùi bông thoa phấn ((cũng) powder puff)
 • bánh xốp
 • lời khen láo, lời tâng bốc láo; lời quảng cáo láo, lời quảng cáo khuếch khoác (một cuốn sách, một thứ hàng trên báo)
nội động từ
 • thở phù phù, phụt phụt ra
  • to puff and blow
   thở phù phù, thở hổn hển
 • phụt khói ra, phụt hơi ra
 • hút bập bập, hút từng hơi ngắn (thuốc lá)
  • ro puff away at one's cigar
   hút bập bập điếu xì gà
 • (+ out, up) phùng lên, phồng lên; (nghĩa bóng) vênh váo, dương dương tự đắc
ngoại động từ
 • (+ out, up, away) thổi phù, thổi phụt ra, phụt ra (khói, hơi...)
 • (+ out) nói hổn hển, làm mệt đứt hơi
  • to be rather puffed
   gần như mệt đứt hơi
 • hút bập bập, hút từng hơi ngắn (thuốc lá...)
 • (+ out, up) ((thường) động tính từ quá khứ) làm phùng lên, làm phồng lên; (nghĩa bóng) làm vênh váo, làm dương dương tự đắc
  • to be puffed up with pride
   dương dương tự đắc
 • làm bồng lên; quảng cáo láo, quảng cáo khuếch khoác (sách, hàng... trên báo)
Related search result for "puff"
Comments and discussion on the word "puff"