Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sputter
/'spʌtə/ Cách viết khác : (splutter) /'spʌtə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thổi phì phì, sự thổi phù phù
 • sự nói lắp bắp
nội động từ
 • nói lắp bắp
  • to sputter at somebody
   nói lắp bắp với ai
 • xoàn xoạt, xèo xèo
  • pen sputters on the paper
   bút viết xoàn xoạt trên giấy
ngoại động từ
 • thổi phì phì, thổi phù phù
 • nói lắp bắp
Related search result for "sputter"
Comments and discussion on the word "sputter"