Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
placage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự bọc
  • Placage le marbre sur un mur de briques
   bọc đá hoa ngoài tường gạch
 • lá gỗ
 • sự đánh nấm cỏ (đặt vào vườn hoa...)
 • (thể dục thể thao) sự ôm chân cho ngã (chơi bóng bầu dục)
 • (ngành dệt) sự phết chất cầm màu (lên một mặt vải)
 • bài văn ghép lạc lõng (không ăn nhập với toàn bộ tác phẩm)
Related search result for "placage"
Comments and discussion on the word "placage"