Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
placé
Jump to user comments
tính từ
 • ở vị trí (nào đó)
  • Avoir le nez bien placé
   có mũi ở vị trí cân xứng
 • ở địa vị (nào đó)
  • Personnage haut placé
   nhân vật ở địa vị cao
  • avoir le coeur bien placé
   có đạo đức
  • cheval placé
   ngựa đua về nhất nhì
  • être bien placé pour
   ở địa vị thích hợp để
  • mal placé
   không đúng chỗ, không đúng lúc
danh từ giống đực
 • tiền thắng cuộc về ngựa đua về nhất nhì
 • thế đầu (ngựa)
Related search result for "placé"
Comments and discussion on the word "placé"