Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
place
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chỗ, vị trí
  • Chaque chose à sa place
   vật nào ở chỗ ấy
 • việc làm
  • Chercher une place
   tìm một việc làm
 • địa vị, chức vụ, thứ bậc
  • Il n'est pas à sa place
   nó không xứng với địa vị của nó
  • élève qui a obtenu une bonne place
   học sinh được xếp thứ bậc cao
 • ghế ngồi (trong rạp, trên xe)
  • Retenir sa place
   mua trước chỗ ngồi
 • quảng trường
  • Place de la République
   quảng trường Cộng hòa
 • giới doanh thương
  • La place de Paris
   giới doanh thương thành phố Pa-ri
  • à la place de
   thay cho, thay vì
  • demeurer en place
   ở yên, đứng yên
  • être en place
   có địa vị xứng đáng
  • faire place
   đứng dẹp ra
  • faire place à
   bị thay thế bằng
  • faire place nette
   xem net
  • laisser place à
   dành khả năng để, còn đÓ đất cho
  • ne pas rester en place
   không yên chỗ, đi lại luôn
  • place !
   dẹp ra!
  • place forte
   chiến lũy
  • place publique
   quảng trường
  • prendre la place de quelqu'un
   thay thế ai
  • quitter la place
   rút lui
  • remettre quelqu'un à sa place
   xem remettre
  • rendre la place
   đầu hàng
  • se faire place
   chen lấy chỗ
  • se tenir à sa place
   giữ đúng cương vị mình
  • sur place
   tại chỗ
  • trouver sa place dans l'histoire
   có tên trong sử sách
  • voiture de place
   (từ cũ, nghĩa cũ) xe tắc xi
Related search result for "place"
Comments and discussion on the word "place"