Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
plaque
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tấm, bản, biển
  • Plaque de cuivre
   tấm đồng
  • Plaque d'accumulateur
   (điện học) tấm ắc quy
  • Plaque d'immatriculation;(từ cũ, nghiã cũ) plaque minéralogique
   biển đăng ký (xe ô tô)
  • Plaque équatoriale
   (sinh vật học) bản xích đạo
  • Plaque motrice
   (sinh vật học) bản vận động
 • huy hiệu (của người kiểm lâm, người bán hàng rong...)
 • (đánh bài) (đánh cờ) thẻ
 • (nhiếp ảnh) phim kính
 • (y học) mảng
  • Avoir des plaques rouges sur le visage
   có những mảng đỏ ở mặt
  • plaque tournante
   (đường sắt) bàn quay
  • La capitale, plaque tournante du pays
   thủ đô, trung tâm của nhà nước
Related search result for "plaque"
Comments and discussion on the word "plaque"