Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
profound
/profound/
Jump to user comments
tính từ
 • sâu, thăm thẳm
  • profound depths of the ocean
   đáy sâu thẳm của đại dương
 • sâu sắc, uyên thâm, thâm thuý
  • a man of profound learning
   một người học vấn uyên thâm
  • profound doctrimes
   các học thuyết thâm thuý
 • say (giấc ngủ...)
 • rạp xuống, sát đất (cúi đầu chào)
  • a profound bow
   sự cúi chào sát đất, sự cúi rạp xuống chào
 • sâu sắc, hết sức, hoàn toàn
  • profound ignorance
   sự ngu dốt hết chỗ nói
  • to take a profound interest
   hết sức quan tâm, quan tâm sâu sắc
  • to simulate a profound indifference
   làm ra vẻ hết sức thờ ơ
  • a profound sigh
   tiếng thở dài sườn sượt
danh từ
 • (thơ ca) (the profound) đáy sâu thăm thẳm (của đại dương, của tâm hồn...)
Related search result for "profound"
Comments and discussion on the word "profound"