Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
projection
/projection/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phóng ra, sự bắn ra
  • the projection of a torpedo
   việc phóng một ngư lôi
 • (toán học) phép chiếu, sự chiếu, hình chiếu
 • (điện ảnh) sự chiếu phim
 • sự nhô ra; sự lồi ra; chỗ nhô ra, chỗ lồi ra
  • a projection on the surface of the globe
   chỗ nhô ra trên mặt địa cầu
 • sự đặt kế hoạch, sự đặt đề án
  • to undertake the projection of a new enterprise
   đặt kế hoạch cho một tổ chức kinh doanh mới
 • sự hiện hình, sự hình thành cụ thể (một ý nghĩ, một hình ảnh trong trí óc)
Related search result for "projection"
Comments and discussion on the word "projection"