Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
puma
/'pju:mə/
Jump to user comments
danh từ
  • (động vật học) báo sư tử
  • bộ lông báo sư tử
Related search result for "puma"
Comments and discussion on the word "puma"