Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
punka
/'pʌɳkə/ Cách viết khác : (punkah) /'pʌɳkə/
Jump to user comments
danh từ
  • (Anh-Ân) quạt lá thốt nốt; quạt kéo
Related search result for "punka"
Comments and discussion on the word "punka"