Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pinch
/pintʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • cái vấu, cái véo, cái kẹp, cái kẹt
  • to give someone a pinch
   véo ai một cái
 • nhúm
  • a pinch of salt
   một nhúm muối
  • a pinch of snuff
   một nhúm thuốc hít
 • (nghĩa bóng) cảnh o ép, sự giằn vặt, sự dày vò
  • the pinch of poverty
   cảnh túng đói giày vò
  • the pinch of hunger
   cơn đói cồn cào
 • lúc gay go, lúc bức thiết
  • to come to a pinch
   đến lúc gay go; đến lúc bức thiết
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự ăn cắp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự bắt, sự tóm cổ
ngoại động từ
 • vấu, véo, kẹp, kẹt
 • bó chặt, làm đau, làm tức (chân) (giày chật)
  • the new shoes pinch me
   đôi giày mới bó chặt làm đau chân tôi
 • (nghĩa bóng) làm cồn cào (đói), làm tê buốt; làm tái đi (rét)
  • to be pinched with cold
   rét buốt, tái đi vì rét
  • to be pinched with hunger
   đói cồn cào
 • cưỡng đoạt
  • to pinch money from (out of) someone
   cưỡng đoạt tiền của ai
 • són cho (ai cái gì)
  • to pinch someone in (of, for) food
   són cho ai một tí đồ ăn
 • giục, thúc (ngựa trong cuộc chạy đua)
 • (hàng hải) cho (thuyền) đi ngược chiều gió
 • (từ lóng) xoáy, ăn cắp
 • (từ lóng) bắt, tóm cổ, bỏ vào tù
nội động từ
 • bó chặt, làm đau, làm tức (giày chặt)
 • keo cú, keo kiệt, vắt cổ chày ra nước
IDIOMS
 • that is where the shoe pinches
  • khó khăn là chỗ ấy; rắc rối phiền toái là chỗ ấy
Related search result for "pinch"
Comments and discussion on the word "pinch"