Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rôtir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nướng; quay
  • Rôtir un poulet
   quay con gà
 • làm khô cháy
  • Le soleil rôtit les fleurs
   nắng hoa khô cháy
nội động từ
 • được nướng; được quay (thịt...)
 • nóng như thiêu
  • On rôtit ici
   ở đây nóng như thiêu
Related search result for "rôtir"
Comments and discussion on the word "rôtir"