Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raidir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cứng lại, làm thành cứng rắn
  • Pantalon raidi par la boue
   quần giây bùn cứng lại
  • Raidir l'âme
   làm cứng rắn tâm hồn
 • căng thẳng
  • Raidir son bras
   căng thẳng cánh tay
 • (bếp núc) chao mở sôi, chao dầu sôi
nội động từ
 • cứng lại
  • Ses membres raidissent
   chân tay nó cứng lại
Related search result for "raidir"
Comments and discussion on the word "raidir"