Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rafale
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • cơn gió mạnh, trận cuồng phong
  • Le vent souffle par rafales
   gió giật từng cơn
 • (quân sự) loạt đạn
  • Tir par rafales
   sự bắn hàng loạt đạn
Related search result for "rafale"
Comments and discussion on the word "rafale"