Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rafter
/'rɑ:fiə/
Jump to user comments
danh từ
 • (như) raftsman
 • (kiến trúc) rui (ở mái nhà)
  • from cellar to rafter
   khắp nhà; từ nền đến nóc
ngoại động từ
 • lắp rui (vào mái nhà)
 • cày cách luống (một miếng đất)
danh từ
 • người lái bè; người lái mảng
 • người đóng bè; người đóng mảng
Related words
Related search result for "rafter"
Comments and discussion on the word "rafter"