Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
balk
/bɔ:k/ Cách viết khác : (baulk) /bɔ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • vật chướng ngại; sự cản trở
 • dải đất chừa ra không cày
 • xà nhà
IDIOMS
 • to make a balk of good ground
  • bỏ lỡ mất, cơ hội tốt
ngoại động từ
 • làm thất bại, làm hỏng; ngăn trở
  • to balk someone's plans
   làm hỏng kế hoạch của ai
 • bỏ lỡ, bỏ qua (cơ hội, dịp may...)
 • sao lãng, lẩn tránh (công việc, vấn đề...)
 • chê, không chịu ăn (một thứ đồ ăn)
 • làm cho nản chí
 • làm cho giật mình
nội động từ
 • dở chứng bất kham, dở chứng không chịu đi (ngựa)
 • chùn lại, lùi lại, do dự
  • to balk at a dificult
   chùn bước trước khó khăn;
  • to balk at the work
   ngần ngại trước công việc
Related search result for "balk"
Comments and discussion on the word "balk"