Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ream
/ri:m/
Jump to user comments
danh từ
 • ram giấy
 • (thông tục), ((thường) số nhiều) rất nhiều giấy, hàng tập
  • to write reams to someone
   viết cho ai rất nhiều thư
  • reams and reams of verse
   hàng tập thơ
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) khoan rộng thêm, khoét rộng thêm
 • đập bẹt cạnh, bẻ cạnh xuống (vỏ đạn...)
 • đục rộng (đường nối...) để xảm (thuyền, tàu)
Related search result for "ream"
Comments and discussion on the word "ream"