Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
reffex
/'ri:fleks/
Jump to user comments
danh từ
 • ánh sáng phản chiếu; vật phản chiếu, bóng phản chiếu trong gương
 • tiếng dội lại
 • (vật lý) sự phản xạ
 • (sinh vật học); (y học) phản xạ
  • conditioned reffex
   phản xạ có điều kiện
  • unconditioned reffex
   phản xạ không có điều kiện
 • sự phản ánh
tính từ
 • nhìn sâu vào nội tâm; soi rọi lại bản thân (ý nghĩ)
 • phản chiếu (ánh sáng)
 • phản ứng, tác động trở lại
  • a reffex influence
   nột ảnh hưởng tác động trở lại
 • phản xạ
Related search result for "reffex"
Comments and discussion on the word "reffex"