Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
refuse
/ri'fju:z/
Jump to user comments
động từ
 • từ chối, khước từ, cự tuyệt
  • to someone's help
   không nhận sự giúp đỡ của ai
  • to refuse to do something
   từ chối không làm việc gì
 • chùn lại, không dám nhảy qua (hàng rào) (ngựa thi)
  • the horse refuses the fence
   con ngựa chùn lại không dám nhảy qua hàng rào['refju:s]
danh từ
 • đồ thừa, đồ thải, đồ bỏ đi; rác rưởi
 • (địa lý,địa chất) đá thải, bâi thải đá
 • (kỹ thuật) vật phẩm bỏ đi (của kim loại)
Related search result for "refuse"
Comments and discussion on the word "refuse"