Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
regale
/ri'geil/
Jump to user comments
danh từ
 • bữa tiệc, bữa ăn có món ăn quý
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) món ăn ngon
ngoại động từ
 • ((thường)(mỉa mai)) đâi tiệc, thết đâi, đãi rất hậu
  • to regale someone with a good meal
   thết ai một bữa ăn ngon
 • làm thích thú, làm khoái trá (vẻ đẹp, nhạc...)
 • chè chén thoả thích, hưởng cho kỳ thoả, thưởng thức một cách khoái trá
  • to regale oneself with beer
   uống bia thoả thích
nội động từ
 • chè chén thoả thích
 • lấy làm khoái trá (về cái gì...)
Related search result for "regale"
Comments and discussion on the word "regale"