Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recall
/ri'kɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự gọi về, sự đòi về, sự triệu về, sự triệu hồi (một đại sứ...)
  • letters of recall
   thư triệu hồi
 • (quân sự) hiệu lệnh thu quân; lệnh gọi tái ngũ (quân dự bị...); (hàng hải) tín hiệu gọi về (một chiếc tàu...)
 • sự nhắc nhở
 • khả năng huỷ bỏ; sự rút lại, sự lấy lại
  • a decision past recall
   một quyết định không thể huỷ bỏ được
  • lost without recall
   mất hẳn không lấy lại được
  • beyond (past) recall
   không thể lấy lại được, không thể huỷ bỏ được; bị lãng quên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị bâi miễn (một đại biểu quốc hội...)
ngoại động từ
 • gọi về, đòi về, triệu về, triệu hồi
  • to recall an ambassador
   triệu hồi một đại sứ
 • (quân sự) thu (quân); gọi tái ngũ (quân dự bị...); (hàng hải) gọi trở về (một chiếc tàu)
 • nhắc nhở, nhắc lại, gợi lại
  • to recall someone to his duty
   nhắc nhở ai nhớ đến nhiệm vụ của mình
  • legends that recall the past
   những truyền thuyết gợi lại dĩ vãng
 • nhớ, nhớ lại
  • to recall someone's name
   nhớ lại tên ai
 • làm sống lại, gọi tỉnh lại
  • to recall someone to life
   gọi người nào tỉnh lại
 • huỷ bỏ; rút lại, lấy lại
  • to recall a decision
   huỷ bỏ một quyết nghị
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bâi miễn (một đại biểu quốc hội...)
Related search result for "recall"
Comments and discussion on the word "recall"