Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
register
/'redʤistə/
Jump to user comments
danh từ
 • sổ, sổ sách
  • a register of birth
   sổ khai sinh
 • máy ghi công tơ, đồng hồ ghi (tốc độ, lực, số tiền...)
  • a cash register
   máy tính tiền (ở tiệm ăn...)
 • (âm nhạc) khoảng âm
 • (ngành in) sự sắp chữ, cân xứng với lề giấy
  • in register
   sắp chữ cân
  • out of register
   sắp chữ không cân
 • van, cửa điều tiết, cửa lò (lò cao...)
động từ
 • ghi vào sổ, vào sổ
  • to register a name
   ghi tên vào sổ
  • to register luggage
   vào sổ các hành lý
  • to register oneself
   ghi tên vào danh sách cử tri
 • (nghĩa bóng) ghi trong tâm trí
 • gửi bảo đảm
  • to register a letter
   gửi bảo đảm một bức thư
 • chỉ, ghi (máy ghi, công tơ...)
  • the thermometer registered 30oC
   cái đo nhiệt chỉ 30oC
 • (điện ảnh) lột tả, biểu lộ (bằng nét mặt, cử chỉ)
  • his face registered surprise
   nét mặt anh ta biểu lộ sự ngạc nhiên
 • (ngành in) cân xứng; làm cho cân xứng (bản in với lề giấy)
Related words
Related search result for "register"
Comments and discussion on the word "register"