Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
read
/ri:d/
Jump to user comments
động từ read
 • đọc
  • to read aloud
   đọc to
  • to read oneself hoarse
   đọc khản cả tiếng
  • to read to oneself
   đọc thầm
  • to read a piece of music
   xướng âm một bản nhạc
  • this play reads better than it acts
   vở kịch này đọc nghe hay hơn là đem diễn
 • học, nghiên cứu
  • to read law
   học luật
  • to read for the examination
   học để chuẩn bị thi
 • xem đoán
  • to read someone's hand
   xem tướng tay cho ai
  • to read a dream
   đoán mộng
  • to read someone's thoughts
   đoán được ý nghĩ của ai
  • to read someone's futurity
   đoán tương lai cho ai
 • ghi (số điện, nước tiêu thụ...)
 • chỉ
  • the speedometer reads seventy kilometres
   đồng hồ tốc độ chỉ bảy mươi kilômét
 • hiểu, cho là
  • silence is not always to be read as consent
   không nên cho rằng sự im lặng lúc nào cũng có nghĩa là đồng ý
  • it is intended to be read...
   điều đó phải được hiểu là...
  • it may be read several ways
   cái đó có thể hiểu nhiều cách
 • biết được (nhờ đọc sách báo...)
  • you must have read it in the newspapers
   hẳn là anh phải biết điều đó qua báo chí rồi
 • viết, ghi
  • the passage quoted reads as follows
   đoạn trích dẫn đó ghi như sau
 • đọc nghe như
  • the book reads like a novel
   quyển sách đó đọc nghe như một cuốn tiểu thuyết
IDIOMS
 • to read off
  • biểu lộ, để lộ ra, biểu thị; thể hiện
   • his face doesn't read off
    nét mặt anh ta không biểu lộ một cái gì
  • đọc thẳng một mạch, đọc trơn tru
 • to read on
  • đọc tiếp
 • to read out
  • đọc to
  • đọc từ đầu đến cuối
   • read over
    đọc qua, xem qua
  • đọc hết, đọc từ đâu đến cuối
  • đọc lại
 • to read through
  • đọc hết, đọc từ đầu cuối (cuốn sách...)
 • to read up
  • nghiên cứu kỹ, học tập kỹ lưỡng
   • to read up for the examination
    học tập kỹ lưỡng chuẩn bị cho kỳ thi
   • to read up on history
    nghiên cứu lịch sử
 • to read between the lines
  • tìm hiểu ẩn ý
  • đoán được ẩn ý, đoán được ý ngoài lời
 • to read oneself to sleep
  • đọc sách để ngủ
 • to read someone at a glance
  • nhìn thoáng cũng biết là người thế nào
 • to read someone like a book
  • biết rõ ai, đi guốc vào bụng ai; biết rõ tìm đến của ai
 • to read someone a lesson
  • (xem) lesson
danh từ
 • sự đọc (sách báo)
 • thời gian dành để đọc (sách báo)
  • to have a quiet read
   có thời gian yên tĩnh để đọc
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của read
tính từ
 • có học thức thông thạo, thông thái, có đọc nhiều về, hiểu sâu về
  • deeply read in literature
   hiểu sâu về văn học
Related search result for "read"
Comments and discussion on the word "read"