Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
file
/fail/
Jump to user comments
danh từ
 • cái giũa
 • (từ lóng) thằng cha láu cá, thằng cha quay quắt
  • a deep (an old) file
   thằng cha quay quắt
IDIOMS
 • to bite (gnaw) file
  • lấy thúng úp voi; lấy gậy chọc trời
ngoại động từ
 • giũa
  • to file one's finger nails
   giũa móng tay
  • to file something
   giũa nhãn vật gì
 • gọt giũa
  • to file a sentence
   gọt giũa một câu văn
danh từ
 • ô đựng tài liêu, hồ sơ; dây thép móc hồ sơ
  • a bill file; a spike file
   cái móc giấy
 • hồ sơ, tài liệu
 • tập báo (xếp theo thứ tự)
ngoại động từ
 • sắp xếp, sắp đặt (giấy má, thư từ...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đệ trình đưa ra (một văn kiện...), đưa (đơn...)
danh từ
 • hàng, dãy (người, vật)
 • (quân sự) hàng quân
  • to march in file
   đi hàng đôi
  • in single (Indian) file
   thành hành một
IDIOMS
 • connecting file
  • liên lạc viên
 • a file of men
  • (quân sự) nhóm công tác hai người
 • the rank and file
  • (xem) rank
ngoại động từ
 • cho đi thành hàng
nội động từ
 • đi thành hàng
IDIOMS
 • to file away
  • (như) to file off
 • to file in
  • đi vào từng người một, đi vào thành hàng một, nối đuôi nhau đi vào
 • to file off
  • kéo đi thành hàng nối đuôi nhau
 • to file out
  • đi ra từng người một, đi ra thành hàng một, nối đuôi nhau đi ra
Related search result for "file"
Comments and discussion on the word "file"