Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
relapse
/ri'læps/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trở lại, sự lại rơi vào (một tình trạng nào đó)
 • sự phạm lại
 • (y học) sự phát lại; sự phải lại (bệnh gì)
nội động từ
 • trở lại, lại rơi vào (một tình trạng nào đó)
  • to relapse into prverty
   lại rơi vào tình trạng nghèo khổ
  • the room relapses into silence
   căn phòng trở lại yên tĩnh
 • phạm lại
  • to relapse into crime
   phạm lại tội ác
 • (y học) phải lại (bệnh gì)
Related search result for "relapse"
Comments and discussion on the word "relapse"