Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
lapse
/læps/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lầm lẫn, sự sai sót
  • a lapse of memory
   sự nhâng trí; sự nhớ lắm
  • a lapse of the tongue
   sự lỡ lời, sự viết lẫn
 • sự sa ngâ, sự suy đồi, sự truỵ lạc
  • a lapse from virtue; moral lapse
   sự sa ngã
 • khoảng, quãng, lát, hồi
  • a lapse of time
   một khoảng thời gian
 • (pháp lý) sự mất hiệu lực; sự mất quyền lợi
 • (khí tượng) sự giảm độ nhiệt; sự giảm áp suất
 • dòng chảy nhẹ (nước)
nội động từ
 • sa vào, sa ngã
  • to lapse into sin
   sa vào vòng tội lỗi
 • ((thường) + away) trôi đi, qua đi
  • time lapses away
   thời gian trôi đi
 • (pháp lý) mất hiệu lực, mất quyền lợi, rơi vào tay người khác
  • rights may lapse if they are not made use of
   quyền hạn có thể mất hiệu lực nếu không được sử dụng
Related search result for "lapse"
Comments and discussion on the word "lapse"