Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reversion
/ri'və:ʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • (pháp lý) quyền đòi lại, quyền thu hồi
 • quyền thừa kế; tài sản thuộc quyền thừa kế
 • sự trở lại (tình trạng cũ)
  • reversion to type
   (sinh vật học) sự trở lại hình thái tổ tiên, sự lại giống
 • tiền bảo hiểm nhân thọ được trả sau khi chết
 • (vật lý), (toán học) sự đảo, sự diễn ngược
  • reversion of series
   sự diễn ngược cấp số
Related search result for "reversion"
Comments and discussion on the word "reversion"