Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
resistance
/ri'zistəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chống cự, sự kháng cự, sự đề kháng
  • a war of resistance
   cuộc kháng chiến
 • (vật lý) điện trở
  • resistance box
   hộp điện trở
 • tính chống, sức bền, độ chịu
  • frictional resistance
   độ chịu ma sát
  • resistance to corrosion
   tính chống gặm mòn
IDIOMS
 • to take the line of least resistance
  • chọn con đường dễ nhất, chọn phương pháp dễ nhất
Related search result for "resistance"
Comments and discussion on the word "resistance"