Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
underground
/'ʌndəgraund/
Jump to user comments
tính từ
 • dưới đất, ngầm
  • underground railway
   xe điện ngầm
 • (nghĩa bóng) kín, bí mật
  • underground movement
   phong trào bí mật
phó từ
 • dưới đất, ngầm
 • kín, bí mật
danh từ
 • khoảng dưới mặt đất
  • to rise from underground
   từ dưới đất mọc lên, từ dưới đất nổi lên
 • xe điện ngầm, mêtrô
 • (nghĩa bóng) sự kháng cự bí mật, sự chống đối ngầm; phong trào bí mật
Related search result for "underground"
Comments and discussion on the word "underground"