Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
resource
/ri'sɔ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • phương sách, phương kế, thủ đoạn, cách xoay xở; chỗ trông mong vào (khi gặp thế bí)
  • to be at the end of one's resources
   hết kế, vô phương, không còn trông mong (xoay xở) vào đâu được
 • (số nhiều) tài nguyên
  • a country with abundant natural resources
   một nước tài nguyên phong phú
 • (số nhiều) tiềm lực kinh tế và quân sự (của một nước)
 • sự giải trí, sự tiêu khiển
  • reading is a great resource
   đọc sách là một sự tiêu khiển rất tốt
 • tài xoay sở, tài tháo vát, tài vặt
  • a man of resource
   người tháo vát, người có tài xoay xở
Related words
Related search result for "resource"
Comments and discussion on the word "resource"