Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
resultant
/ri'zʌltənt/
Jump to user comments
tính từ
 • kết quả
 • (vật lý), (toán học) tổng hợp
  • resultant force
   lực tổng hợp, hợp lực
  • resultant law
   luật phân phối tổng hợp
 • (vật lý), (toán học) lực tổng hợp, hợp lực
Comments and discussion on the word "resultant"