Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
incidental
/,insi'dentl/
Jump to user comments
tính từ
 • ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ
  • an incidental encounter
   một cuộc chạm trán bất ngờ
 • phụ
  • incidental expenses
   những món tiêu ph
Related search result for "incidental"
Comments and discussion on the word "incidental"