Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
revive
/ri'vaiv/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm sống lại, làm tỉnh lại
 • đem diễn lại
  • to revive a play
   đem diễn lại một vở kịch (sau khi đã có sửa đổi đôi chút)
 • nắn lại, sửa lại cho khỏi nhăn nheo (cái mũ, cái áo)
 • làm phấn khởi, làm hào hứng; khơi lại
  • to revive one's hopes
   khơi lại mối hy vọng
 • làm sống lại, hồi sinh; phục hồi (phong tục...); đem thi hành lại, ban hành lại (một đạo luật) làm cho trở nên đậm đà, làm cho vui vẻ hơn trước (cuộc nói chuyện...)
nội động từ
 • sống lại, tỉnh lại
 • phấn khởi lại, hào hứng lại
 • khoẻ ra, hồi tỉnh, phục hồi
  • to feel one's hopes reviring
   cảm thấy hy vọng trở lại
 • lại được thịnh hành, lại được ưa thích (mốt...)
Related search result for "revive"
Comments and discussion on the word "revive"