Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
review
/ri'vju:/
Jump to user comments
danh từ
 • (pháp lý) sự xem lại, sự xét lại (một bản án)
  • court of review
   toà phá án
 • (quân sự) cuộc duyệt binh, cuộc thao diễn
  • in review order
   mặc trang phục duyệt binh
 • sự xem xét lại, sự duyệt binh lại; sự hồi tưởng (những việc đã qua)
  • to pass one's life in review
   nghĩ đến từng việc đã qua trong đời mình
 • sự phê bình, bài phê bình (một cuốn sách...)
  • to write reviews for a magazine
   viết bài phê bình cho một tạp chí
 • tạp chí
ngoại động từ
 • (pháp lý) xem lại, xét lại (một bản án)
 • (quân sự) duyệt (binh)
 • xem xét lại, duyệt binh lại; hồi tưởng (những việc đã qua)
  • to review the past
   hồi tưởng quá khứ
 • phê bình (một cuốn sách...)
nội động từ
 • viết bài phê bình (văn học)
Related search result for "review"
Comments and discussion on the word "review"