Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
richesse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự giàu có, sự giàu sang
  • La richesse d'un état
   sự giàu có của một nước
  • Vivre dans la richesse
   sống trong cảnh giàu sang
 • tính màu mỡ
  • La richesse du sol
   đất đai màu mỡ
 • sự giàu, sự phong phú, sự dồi dào
  • La richesse d'une langue
   một ngôn ngữ phong phú
  • La richesse du pays en pétrole
   sự giàu dầu mỏ của một nước
 • sự sang trọng
  • Ameublement d'une grande richesse
   đồ đạc bày biện rất sang trọng
 • (số nhiều) vật quý giá
  • Musée de richesses
   nhà bảo tàng đầy vật quý giá
 • (số nhiều) của cải
  • Amasser d'immenses richesses
   tích lũy rất nhiều của cải
Related search result for "richesse"
Comments and discussion on the word "richesse"