Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rompu
Jump to user comments
tính từ
 • gãy, đứt
 • mệt nhoài
  • Je suis rompu
   tôi mệt nhoài
 • Rompu à + thành thạo, thạo, lão luyện
  • Rompu au travail
   thạo việc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hủy bỏ, thủ tiêu, bỏ
  • Fiançailles rompues
   cuộc đính hôn đã hủy bỏ
  • parler à bâtons rompus
   xem bâton
  • style rompu
   lời văn cóc chảy
Related search result for "rompu"
Comments and discussion on the word "rompu"