Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ruisseau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • suối, lạch, ngòi
 • rãnh lề đường (để nước mưa chảy vào cống)
 • (nghĩa bóng) dòng ròng ròng
  • Ruisseau de larmes
   dòng nước mắt ròng ròng
 • (nghĩa bóng) chỗ nhơ nhớp; tình trạng đê hèn
  • Tomber dans le ruisseau
   rơi vào tình trạng đê hèn
  • traîner dans le ruisseau
   sống đê hèn
Related search result for "ruisseau"
Comments and discussion on the word "ruisseau"