Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
scalper
/'skælpə/
Jump to user comments
danh từ
  • dao trổ, dao khắc
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kẻ đầu cơ vé rạp hát, kẻ đầu cơ vé xe lửa
Related search result for "scalper"
Comments and discussion on the word "scalper"