Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
scanner
/'skænə/
Jump to user comments
danh từ
  • (truyền hình) bộ phân hình
  • (truyền hình) (như) scanning-disk
  • bộ quét (ở máy rađa)
Related search result for "scanner"
Comments and discussion on the word "scanner"