Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se tasser
Jump to user comments
tự động từ
 • lún xuống
  • Terrain qui s'est tassé
   đất lún xuống
 • dồn lại
  • Tassez-vous à six sur cette banquette
   các anh hãy dồn lại ngồi sáu người ghế này
 • (thân mật) ổn thỏa đâu vào đấy
  • Il a des difficultés, mais ça se tassera
   có khó khăn nhưng sẽ đâu vào đấy
Related search result for "se tasser"
Comments and discussion on the word "se tasser"