Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
seoir
Jump to user comments
nội động từ
 • (văn học) hợp với, vừa với
  • Ce chapeau lui sied bien
   cái mũ này rất hợp với anh ấy
không ngôi
 • là phải, là đúng, nên
  • Il siérait d'y mettre un terme
   thôi đi là phải, nên chấm dứt đi
nội động từ
 • (từ cũ nghĩa cũ) ngồi
  • Soir.
Related words
Related search result for "seoir"
Comments and discussion on the word "seoir"