Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
shaly
/'ʃeili/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) đá phiến; như đá phiến
  • có mùi dầu đá phiến
Related search result for "shaly"
Comments and discussion on the word "shaly"